Klike la a pou montre bandwòl ou yo sou paj sa a epi peye sèlman pou siksè

Airlines Asosyasyon Breaking Nouvèl Vwayaj Vwayaj biznis Peyi | Rejyon Destinasyon Nouvèl Gouvènman an Nouvèl Moun Vwayaj Fil Nouvèl Tendans USA

Delta Airlines fèmen silans pilòt pou 6 ane lè l sèvi avèk laterè psiko

Delta Airlines Fi pilòt

Lè yon konpayi avyon mete sekirite an dezyèm epi yon pilòt pale, konpayi avyon ameriken sa a pa sispann fè silans yon pilòt konsa pandan plizyè ane.

Delta Airlines ap fè fas kounye a yon Tribinal Federal Etazini lòd pou afiche epi remèt yon desizyon tribinal bay 13,500 pilòt li yo.

Nan dat 2 me 2022, avoka ki reprezante pilòt Delta Karlene Petitt te depoze yon mosyon pou mande Delta konfòme l “imedyatman” ak òdonans yon jij pou li afiche epi remèt bay 13,500 pilòt Delta yon dosye ki te pèdi kounye a de fwa. 

Isit la se background nan:

            Nan Desizyon li ak òdonans ki bay soulajman ki te dat 21 desanm 2020 (D&O), Tribinal la te bay lòd pou Defandè a, inter alia, pou remèt pilòt li yo desizyon Tribinal la elektwonikman epi pou afiche desizyon an nan espas travay la tou de nan enterè sekirite piblik la epi pou diminye domaj ki te koze sou repitasyon pwofesyonèl Madam Petitt, ke Repondan te “sal – petèt pou tout tan”. Konsènan enpak negatif sou sekirite piblik ki soti nan tretman konpayi asirans lan bay Madam Petitt, yon lèt ki te dat 15 avril 2022, ki soti nan Prezidan Asosyasyon Pilòt Air Line (ALPA) Konsèy Egzekitif Mèt Delta a “ensiste Delta pou l pran mezi ratrapaj imedya pou ke nou ka èspere ke nou retounen nan kilti sekirite ki mennen nan endistri a ki te egziste yon fwa." (Seham Decl. Egzanp A). Sepandan, jiska dat, Delta te refize aplike obligasyon livrezon/afiche Tribinal la mande a.

            Jan Komisyon Konsèy Revizyon Administratif la te note nan desizyon li te 29 mas 2022, ki te konfime responsablite Repondan an nan zafè sa a, Delta pa t fè apèl eleman piblikasyon/afichaj òdonans Tribinal la e, kidonk, Defandè a pèdi nenpòt lòt dwa pou fè apèl. Antretan, Madam Petitt te soufri kontinyèl domaj nan repitasyon li epi Delta te ratifye vanjans ilegal anplwaye jesyon li yo nan refize pran okenn aksyon ratrapaj e menm pwomouvwa Jim Graham, youn nan prensipal otè krim yo, nan pozisyon an chèf egzekitif. Lòd Endeavour Airlines.

            Sa gen plis pase sis ane, kòm reprezay pou efò konfòmite sekirite ayeryèn li yo, Repondan te mete Madam Petitt atè e li te fòse l nan yon pwosesis egzamen sikyatrik obligatwa. Li te gade nan pwosesis AIR 21 pou pwoteksyon epi li te ranpòte devan Tribinal la epi li te genyen batay la ankò devan ARB. Sepandan, li te soufri gwo depans finansye ak emosyonèl nan jistifye dwa li pou angaje nan aktivite pwoteje, li pa te resevwa okenn remèd nan pwosesis sa a jiska dat. Konfòmite imedyat ak òdonans piblikasyon/afichaj Tribinal la nesesè pou pwosesis AIR 21 la li menm kapab jistifye. 

ORIGINAL AK KONFERANS ANVAN

            Pati yo nan ka sa a te endike, epi Tribinal la te jwenn, ke nan dat 28 janvye 2016, Pleyan an te prezante bay Delta Senior Vice President Flight Steven Dickson ak Delta Vis Prezidan Flight Jim Graham yon rapò sekirite 46 paj ki te bay anpil detaye enkyetid li ki gen rapò ak yon kantite pwoblèm ki gen rapò ak sekirite, ki gen ladan

  • (1) fòmasyon nan similatè vòl ki pa apwopriye,
  • (2) devyasyon nan pwosedi evalyasyon liy chèk la,
  • (3) fatig pilòt ak vyolasyon ki asosye ak limit vol ak devwa FAA obligatwa yo,
  • (4) enkapasite pilòt ansyen yo pou yo vole avyon Delta alamen,
  • (5) erè nan manyèl fòmasyon pilòt yo,
  • (6) fo dosye fòmasyon, ak (7) defo nan fòmasyon rekiperasyon fache Delta a. 

            Aktivite pwoteje Madam Petitt te kontribye nan desizyon Delta te pran pou l soumèt li nan yon pwosesis egzamen sikyatrik obligatwa. Tribinal la te detèmine ke li te:

pa apwopriye pou Repondan an sèvi ak pwosesis sa a kòm zam nan objektif pou jwenn konfòmite avèg pa pilòt li yo akòz krentif pou Repondan an ka fè karyè yo lè yo sèvi ak zouti sa a kòm dènye rekou.

Tribinal la te dakò ak konklizyon Doktè Steinkraus nan klinik Mayo a, ki te fè kòmantè sou pwosesis zam sikyatrik Delta te inisye, li te konkli:

Sa a te yon devinèt pou gwoup nou an - prèv la pa sipòte prezans nan yon dyagnostik sikyatrik men sipòte yon efò òganizasyonèl / antrepriz yo retire pilòt sa a nan woulo yo.

            Yon eleman entegral nan rekou Tribinal la mande a se ke Defandè a:

remèt yon kopi elektwonik desizyon an dirèkteman bay tout pilòt ak manadjè li yo nan depatman operasyon vòl li yo. Repondan an pral afiche tou yon seri kopi desizyon an nan chak kote li afiche lòt avi bay anplwaye ki gen rapò ak lwa travay (pa egzanp, salè ak èdtan, dwa sivil nan travay, diskriminasyon laj) pou yon peryòd 60 jou.

Jan Tribinal la te eksplike, de objektif diferan anba eleman livrezon/afiche nan remèd li a, reyabilitasyon repitasyon pwofesyonèl Madam Petitt ak pwomosyon sekirite lè a.

             Anrapò ak ansyen objektif la, Tribinal la te obsève: “Repondan an te sal – petèt pou tout tan – repitasyon Pleyan an nan kominote avyasyon an nan kesyone kapasite mantal li.” Malerezman, domaj nan repitasyon pwouve yo dwe pèmanan ak ogmante sou tan. Madam Petitt kontinye ap fè tripotay difamatwa nan espas travay la ak sou rezo sosyal yo, kote yon moun ki byen konnen Aero Medical Examiner (AME) te deklare ke, apre dyagnostik bipolè li te fè Doktè Altman, Madam Petitt te sèlman re-entabli. devwa vòl paske li te “nan kabann ak pilòt an chèf la”. 

AME te enfòme pita ke "pilòt an chèf" li t ap refere a sete Administratè FAA Steve Dickson e ke relasyon "nan kabann" sa a te yon sijè nan diskisyon nan yon dènye konferans HIMS endistri avyon. 

Kèlkeswa si referans "nan kabann nan" sigjere yon relasyon seksyèl oswa politik, mesaj prensipal la gaye atravè endistri avyon an se ke sante mantal Madam Petitt gen pwoblèm e ke li ta dwe chita.

            Dezyèm objektif Tribinal la nan mande livrezon/afiche desizyon li a se te ankouraje "sekirite lè". Jan Tribinal la te obsève: 

Youn nan fason pou bese konsekans aksyon [reprezay la] se pou enfòme kominote [avyasyon an] sou rezilta aksyon diskriminatwa Repondan yo fè anvè youn pa li. Yon objektif ki kache nan lwa a se dekouraje moun ki fè diskriminasyon ak enfòme moun sa yo kapab dwe sijè a aksyon sa yo, ke Lwa a pa tolere konduit sa yo.

Konsènan kominikasyon an bay pi laj kominote avyasyon an, Tribinal la kòrèkteman te note ke:

Lwa a kapab ankouraje sekirite lè a sèlman lè li dekouraje zak diskriminatwa si kominote lè a konnen ke reklamasyon denonsatè AIR 21 yo kapab. bay efikas sekou.

 Malerezman, plis pase sis ane depi Delta te kòmanse aksyon vanjans li yo, Madam Petitt poko resevwa okenn benefis ratrapaj nan pwosesis AIR 21 la. Delta te akonpli pronostik li, kominike nan kòmansman an nan litij la, ke li gen kapasite pou lonje litij sa a pou ane kap vini yo.

            Menm jan an tou, objektif pou dekouraje moun ki te komèt zak diskriminatwa yo gen gwo bezwen pou yo akonpli. Moun ki koupab pou fè konplo pou yo sèvi kòm zam sikyatrik nan lòd yo siprime kominikasyon ki gen rapò ak sekirite yo swa kenbe pozisyon yo oswa yo te ankouraje. Vreman vre, otè krim yo pa menm te sijè a envestigasyon konpayi asirans, se pou kont li disiplin. Jan ALPA te deklare nan lèt li a nan 15 avril 2022:

Dapre desizyon ARB a, nou renouvle demann anvan nou an pou Delta komisyone yon ankèt endepandan sou zafè sa a ki fèt pa yon twazyèm pati net. Li enpòtan pou Delta konprann nan ki pwen sèten moun nan Operasyon Vòl li yo, Resous Imèn yo, ak lòt depatman yo te opere andeyò kilti sekirite a ki esansyèl pou dirije yon konpayi avyon tankou Delt e kontrèman ak pwòp Kòd Etik Konpayi an.

Sis ane pase, e sèl repons Delta se te tolere ak ratifye konduit ilegal reprezantan jesyon li yo.

            Delta te fè apèl kont desizyon Tribinal la te 21 desanm 2020; sepandan, jan sa te note nan desizyon ARB a, Repondan an pa t fè apèl kont pati desizyon Tribinal la ki te adrese obligasyon livrezon/afiche. 

            Pa imèl ki te dat 30 mas 2022, avoka Madam Petitt te ekri avoka Repondan an pou l di, nan yon pati enpòtan:

Jan ARB te note sa, Delta te chwazi pou pa fè apèl kont desizyon Jij Morris te mande pou l diminye aktivite pwoteje ki gen rapò ak sekirite Delta a, transpòtè a dwe remèt yon kopi elektwonik desizyon an dirèkteman bay tout pilòt ak manadjè yo. nan operasyon vòl Delta yo epi afiche yon seri kopi desizyon an nan chak kote li afiche avi pou anplwaye yo pou yon peryòd 60 jou. Piske nenpòt lòt defi nan obligasyon sa a sezi, e piske objektif li se ankouraje sekirite piblik vwayajè a, Delta ta dwe aplike konfòmite semèn sa a. Si konpayi asirans lan pa gen entansyon aplike konfòmite semèn sa a, nou mande pou w avize nou imedyatman.

Avoka Repondan an te reponn: “Nou pa dakò avèk respè analiz legal ki nan imèl ou a….” 

Agiman

            Tribinal sa a te detèmine ke Delta te angaje nan vanjans ilegal kont Madam Petitt e ke livrezon ak afiche desizyon li a te yon eleman enpòtan nan remèd li pou rezon ki te diskite pi wo a. Delta te fè apèl kont detèminasyon Tribinal la bay ARB e li te pèdi. Lè li te fè apèl sa a, li pa t soulve okenn pwoblèm oswa objeksyon ki gen rapò ak livrezon ak afiche desizyon Tribinal la.

            Byenke Delta ka detèmine pou l fè apèl kont desizyon ARB a devan Tribinal Apèl Nevyèm Awondisman an, anpandan apèl sa a pa ta fonksyone kòm yon sispansyon nan lòd Tribinal la. 

            Madam Petitt te pouswiv pwosesis AIR 21 pou sis ane. Ni li ni piblik vwayajè a poko wè okenn benefis ratrapaj nan pwosesis sa a. Pa gen okenn lòt konfli ki gen rapò ak obligasyon livrezon/afiche epi Delta pa gen dwa pou yon rete nan aplikasyon li.

            Madanm Petitt mande ak respè pou Tribinal la bay Delta lòd pou li imedyatman aplike afichaj ak livrezon yo mande nan lòd Tribinal 21 Desanm 2020 la, pou premye etap la nan repare domaj li te fè nan repitasyon Madam Petitt ak sekirite piblik la kapab. dwe pran. Dapre pawòl Tribinal la, aksyon sa yo oblije demontre ke pwosesis AIR 21 la "ka bay yon sekou efikas."

Soumèt avèk respè sou: Dat: 2 me 2022    Pa:  /s/ Lee Seham   Lee Seham, Esk. [imèl pwoteje] Seham, Seham, Meltz & Petersen, LLP 199 Main Street – Seventh Floor White Plains, NY 10601 Tel: (914) 997-1346   Avoka pou plenyen Karlene Petitt

Kisa ki te pase?

Nan yon desizyon ki te dat 21 desanm 2020, Jij Lwa Administratif Federal Scott R. Morris te jwenn Delta Air Lines, Inc. koupab poutèt li te itilize yon egzamen sikyatrik obligatwa kòm yon "zam" kont Doktè Karlene Petitt apre li te soulve pwoblèm sekirite ki gen rapò ak entèn. operasyon vòl konpayi avyon an. [Desizyon Morris – Dokiman B]. Jij Morris te bay lòd pou Delta konpansasyon pou Petitt ak peman dèyè, domaj konpansatwa, peye avan, ak frè avoka. Sepandan, li te pran plis mezi etranj pou l te bay Delta lòd pou l te voye desizyon an bay tout anplwaye pilòt li yo epi afiche desizyon an nan espas travay la pou 60 jou. Jij Morris te deklare ke difizyon fòse a ta ka “diminye” enpak negatif sou sekirite vanjans Delta a sou pi gwo kominote avyasyon an. 

Nan dat 29 mas 2022, Konsèy Administratif Revizyon Depatman Travay Etazini (ARB) te konfime desizyon Jij Morris te pran sou responsablite e li te note ke avoka Delta yo pa t soumèt okenn objeksyon kont remèd ki pa nòmal pou difizyon obligatwa desizyon an. 

"Li sanble ke avoka Delta yo te lage boul la sou sa a," kòmante avoka Petitt Lee Seham. “Depi Delta pa t fè apèl kont pwoblèm nan devan ARB, li te pèdi dwa pou l soulve pwoblèm nan nan nenpòt apèl nan lavni. Dapre nou, Delta gen yon obligasyon pou l voye desizyon sa a kounye a.”

Enterè pou fè piblikasyon desizyon sa a vin pi plis nan lefèt ke moun Jij Morris te idantifye kòm responsab pou vanjans ilegal yo – ki gen ladan ansyen Vis Prezidan Flight Jim Graham ak avoka anndan kay Chris Puckett – pa te sibi okenn aksyon korektif pa Delta pou wòl yo nan viktim Madan Petitt. Vreman vre, Delta te monte Graham kòm Direktè Egzekitif Endeavour Air, yon sipòtè totalman Delta a. Delta Senior Vis Prezidan Vòl Steve Dickson – ki te apwouve desizyon Graham te bay lòd egzamen sikyatrik – te vin Administratè FAA men li te demisyone kèk jou anvan ARB te bay desizyon li.

Menm jan an tou, Resous Imèn yo reprezante Kelley Nabors, ki gen rapò ki te fasilite egzamen sikyatrik pou vanjans la, yo te monte nan manadjè HR Salt Lake City Delta a.

Kòm Prezidan an nan Delta Master Executive Council Air Line Pilots Association (ALPA) te deklare nan lèt li a nan 15 avril 2022:

Dapre desizyon ARB a, nou renouvle demann anvan nou an pou Delta komisyone yon ankèt endepandan sou zafè sa a ki fèt pa yon twazyèm pati net. Li enpòtan pou Delta konprann nan ki pwen sèten moun nan Operasyon Vòl li yo, Resous Imèn yo, ak lòt depatman yo te opere andeyò kilti sekirite ki esansyèl pou dirije yon konpayi avyon tankou Delta e kontrèman ak pwòp Kòd Etik Konpayi an.

ALPA te di plis ke li "ensiste Delta pran mezi ratrapaj imedyat pou nou espere ke nou ka retounen nan kilti sekirite ki mennen nan endistri a ki te egziste yon fwa." 

Jan Seham te obsève: “Li evidan, ou pa ka dirije yon konpayi avyon ki an sekirite lè pilòt yo pè ke, si yo poze pwoblèm konfòmite FAA, yo ka sijè a egzamen sikyatrik nan style Sovyetik. Si sekirite se pi gwo priyorite Delta a, li bezwen pou l elimine otè krim yo, mande eskiz bay Madam Petitt, epi respekte lòd jij la pou afiche desizyon Tribinal la.”

Menm CEO Delta a ak Prezidan Komisyon Konsèy la, Ed Bastian, te gen konesans ak tolere rekòmandasyon sikyatrik nan vanjans. Ou ka jwenn depozisyon Bastian sou YouTube:

PDG Delta Ed Bastian Deposition ak sis videyo sou depozisyon Jim Graham ka gade lè w chèche Delta SVP Graham Deposition.

Ki gen rapò ak News

Sou otè a

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz te kontinyèlman travay nan endistri vwayaj ak touris depi li te yon tinedjè nan Almay (1977).
Li te fonde eTurboNews an 1999 kòm premye bilten sou entènèt pou endistri touris vwayaj mondyal la.

Leave a Comment

Pataje pou...