Klike la a si sa a se lage laprès ou!

Vaksinasyon COVID pou Timoun Ijan Di Doktè ER

Ekri pa editè

Pandan vaksen COVID-19 yo vin disponib pou timoun ki gen laj 5 ak 11 an, American College of Emergency Physicians (ACEP) ankouraje moun k ap okipe yo ak fanmi yo pou yo pran vaksen epi pran mezi ki nesesè pou pwoteje timoun yo pandan sezon fèt ak grip k ap vini an.

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl

Gillian Schmitz, MD, FACEP, prezidan ACEP di, “Doktè ijans atravè peyi a kontinye wè kijan enfeksyon COVID-19 ka danjere pou pasyan tout laj, espesyalman pou moun ki pa vaksen yo. “Erezman, vaksen yo san danje, efikas e kounye a yo disponib. Vaksen timoun ou yo se youn nan pi bon fason pou pwoteje fanmi ou epi ede nou bat viris la.”

Timoun yo gen mwens chans pou yo fè eksperyans maladi grav nan COVID-19 pase granmoun, men risk ki genyen nan COVID yo toujou enpòtan. Apeprè 1.9 milyon timoun ki gen laj 5 a 11 ane yo te dyagnostike ak COVID-19, dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC). Te gen apeprè 8,300 entène lopital ak yon twazyèm bezwen swen entansif ak omwen 94 lanmò nan gwoup laj sa a. CDC rekòmande pou tout moun ki gen laj 5 an oswa plis pran yon vaksen COVID-19.

Doktè ijans yo vle rasire moun k ap okipe yo ke vaksen ki disponib yo san danje epi efikas. Devlopman vaksen an pa t prese, ak pwodwi sa yo swiv yon pwosesis strik pou satisfè tout mezi sekirite Food and Drug Administration (FDA). Menm jan ak vaksen pou granmoun, trè kèk moun gen efè segondè. Efè segondè ki pi komen yo te dokimante pandan pwosedi sekirite yo te twò grav ak jere nan kay la, ki gen ladan yon bra fè mal, woujè toupre sit la enjekte, oswa fatig.

Tout moun ka pran dispozisyon pou youn pwoteje lòt lè yo pran vaksen epi swiv direktiv lokal yo, distans sosyal, epi kouvri figi yo. CDC rekòmande pou moun k ap okipe timoun nan kontwole kontak sere yon timoun ak lòt moun epi pran mezi pou pwoteje yon timoun si nenpòt moun nan kay la vin malad oswa si gen sentòm COVID-19. Sa ka enkli kenbe yon timoun nan kay la epi chèche swen apwopriye si yon timoun vin malad. Tou de timoun ak granmoun ka pwopaje viris la menm si yo san sentòm.

Pou plis pwoteksyon pandan sa ki ka yon sezon grip danjere, doktè ijans ankouraje moun k ap okipe yo ak timoun yo pran vaksen kont COVID-19 ak grip. Li an sekirite pou w pran yon vaksen kont grip ak yon vaksen COVID an menm tan, epi li pa twò ta pou w pran yon vaksen kont grip alè pou aparisyon tan pi frèt ak yon sezon fèt chaje. 

Kòm moun k ap okipe timoun yo kontwole sentòm COVID-19, tankou yon gwo lafyèv, gòj fè mal, tous, vant fè mal, oswa tèt fè mal, li enpòtan pou konnen ki lè pou ale nan depatman ijans, kit se pou COVID-19 oswa nenpòt lòt. maladi oswa blesi.

"Gen siy yon ijans ki pa ta dwe janm inyore," te di Doktè Schmitz. "Doktè ijans yo resevwa fòmasyon pou jere tout kalite pè sante, epi tout moun ka asire w ke depatman ijans la se kote ki pi an sekirite pou pasyan nenpòt laj, lè yo gen yon ijans medikal."

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl

Sou otè a

editè

Editè an chèf se Linda Hohnholz.

Leave a Comment